2015-04-29

Kierownictwo

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest :

 

mgr  Wiktoria Pazdan

 

Kierownik  przyjmuje w  środę  w godzinach 9.00-15.00
pokój nr 2 budynku Urzędu Gminy Iwierzyce 


 

 
 1. Do podstawowych obowiązków i uprawnień Dyrektora Ośrodka należy kierowanie realizacją zadań Ośrodka określonych w Statucie, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności :
 • opracowywanie planów działalności i ich realizacja,
 • zapewnienie prawidłowej organizacji pracy,
 • racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zarządzanie powierzoną częścią majątku, 
 • składanie w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz ustanawiania pełnomocników w zakresie swojego działania,
 • programowanie i właściwa realizacja polityki kadrowej, szkoleniowej i socjalno-bytowej,
 • kształtowanie polityki płacowej w oparciu o obowiązujące przepisy,
 • kształtowanie polityki finansowej w oparciu o zasady gospodarki finansowej obowiązującej jednostki budżetowe,
 • współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi.
 1. Do szczegółowych obowiązków i uprawnień Kierownika należy :
 • ustalanie potrzeb gminy z zakresu pomocy społecznej i opracowywanie strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań pomocy społecznej,
 • podejmowanie z upoważnienia Wójta Gminy postanowień i decyzji w zakresie przyznawania bądź odmowy przyznania świadczeń,
 • składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb z zakresu pomocy społecznej.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się